Laddar ...
Swedish radio supplys Allmänna villkorSwedish radio supplys Allmänna villkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

60 d1) Användning

Aktuella allmänna villkor för försäljning och leverans för Northcom gäller för försäljning av produkter eller tjänster från Northcom, om de inte uttryckligen avståtts eller ändrats genom annan skriftlig överenskommelse. Kundens specifikation av särskilda eller allmänna villkor i förfrågningsunderlag, order, acceptans, köpvillkor m.m. anses inte vara en friskrivelse från dessa villkor, om inte Northcom skriftligen har accepterat undantag.

2) Priser

Alla angivna priser i t ex. kataloger, på hemsidor, annonser eller annan information, anges i svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt, annan skatt, offentlig avgift samt frakt. Northcom förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priser.

3) Offert och acceptans

Om inte annat anges skriftligen, är en offert från Northcom endast gällande, om ett skriftligt godkännande är Northcom tillhanda inom 5 dagar från datumangivelsen på Northcoms offert. Northcom förbehåller sig rätten till mellanförsäljning. Om orderbekräftelsen avviker från kundens order rörande tillägg, inskränkningar eller förbehåll, och Kunden inte önskar acceptera dessa förändringar, skall meddela Northcom detta inom 8 dagar. Om inte, gäller Northcoms orderbekräftelse allena.

4) Förbehåll för lagerhållning

Om inte annat anförts skriftligen, är en offert från Northcom rörande varor som icke finns på eget lager, avgiven med förbehåll för möjligheten att anskaffa gällande vara, och alla erbjudanden avges med förbehåll för ändrade bestämmelser för in- och utleverans av varor. Om dessa reservationer aktualiseras, är Northcom berättigat att dra tillbaka sin avgivna offert, utan att detta berättigar mottagaren av offerten, möjlighet att resa krav av någon sort på Northcom. Detta gäller på motsvarande sätt, om order accepteras av Northcom.

5) Upplysningar, vägledning mm.

Produktinformation, illustrationer, ritningar och tekniska data som t ex volym, lastkapacitet, prestanda, upptider, svarstider och liknande i produktbeskrivningar, broschyrer, PowerPoint-presentationer, på Northcoms hemsida mm. är endast vägledande. Northcoms upplysningar är endast bindande när en skriftlig garanti därom erbjuds som en del av avtalet. Kunden har det fulla ansvaret för valet av prestanda, inklusive att kunden kan uppnå det förväntade resultatet och de förväntade funktionerna, och att tjänsten eller produkten kan fungera i Kundens befintliga eller föreslagna operative miljö.

6) Leverans och Leveranstid

Northcom skall till kund leverera de produkter/tjänster som man kommit överens om enligt lagd order, orderbekräftelse eller annat ingånget avtal (fortsättningsvis benämnt "avtalet").

Leverans sker Ex Works Northcom (INCOTERMS 2000), om ej annat avtalats skriftligen i det konkreta fallet. Kan leverans ej ske, står varorna kvar för kundens räkning och kundens risk, på Northcoms lager. Northcom är berättigat till att utkräva lagerhyra, få omkostnader täckta mm.

Den av Northcom meddelade tidpunkten för leverans är beräknad utifrån bästa förmåga och inte bindande för Northcom, om det inte i avtalet uttryckligen är specificerat att det är fråga om en fast leveranstid för hela leveransen eller delelement av denna. Har det uttryckligen avtalats om en fast leveranstid, är Northcom berättigat till att förlänga denna med upp till 14 arbetsdagar räknat från utgången av den fasta leveranstiden. Om Northcom väsentligen överskrider denna frist är kunden berättigad till att häva köpet, såvida inte Northcom har levererat, inom en av kunden skriftligen fastställd frist på minimum 10 arbetsdagar.

Väljer kunden att häva avtalet, har kunden enkom rätt att få ersättning för utlägg som rör den försenade leveransen, men ingen ersättning rörande annan kapacitet. Kunden kan inte tillämpa sig av andra rättsåtgärder med anledning av den uppstådda förseningen och är således förhindrade från att ställa krav på någon ersättning, inklusive ersättning för direkt förlust, tappade intäkter eller andra indirekta skador.

Om Northcoms försening förorsakas av förhållanden för vilka kunden kan hållas ansvarig, vilket inkluderar t ex kundens ändring av konfiguration eller kravspecifikation, kunden inkommer med nödvändiga tekniska specifikationer eller andra upplysningar, eller utbyte av kundens ansvariga nyckelpersoner, skjuts Northcoms leveranstid upp med det antal dagar som motsvarar kundens försening.

7) Betalning

Köpesumman förfaller till betalning senast det datum som fakturan uppger som senaste. Om inget annat anförts skriftligen ska betalning ske netto kontant. Om ingen sista betalningsdag är angiven ska betalning ske i samband med leverans. Vid försenad betalning äger Northcom rätt att ta ut dels en förseningsavgift dels en dröjsmålsränta på 10%.

Kunden kan inte undanta någon del av köpeskillingen som kvittning mot krav som härrör från andra rättförhållanden, och kunden kan heller inte hålla tillbaka någon del av köpeskillingen på grund av försening, reklamation eller annat motkrav rörande den aktuella leveransen.

8) Äganderättsförbehåll

Produkten förblir Northcoms egendom till dess den blivit fullt betald, vilket också inkluderar eventuella ränte- och/eller andra omkostnader.

9) Garanti

Northcom ger Kunden garanti minst motsvarande den som Northcom mottagit från Northcoms underleverantörer/tillverkare. Se till Northcoms servicepolicy eller de enskilda leverantörerna/tillverkarna för att få exakta garantibestämmelser och garantitid. det utgår ingen annan garanti från Northcom, om inte detta uttryckligen avtalats skriftligt.

Kunden ansvarar för att sända in utrustning, på vilka man åberopar garanti, till Northcom. Kunden skall också bära alla kostnader för detta. Om Kunden önskar få garantiservice utförd på kundens egen eller annan adress kan detta avtalas separat med Northcom, precis som om kunden kommer att ansvara för resekostnader och arbetstid för Northcoms personal.

10) Reklamationer, klagomål och brister

Kunden förpliktigar sig till att direkt efter mottagandet av leveranser, företa en kontroll av leveransen och undersöka eventuella brister. Om kunden konstaterar en brist, ska kunden senast 10 arbetsdagar efter mottagandet skriftligen reklamera bristen till Northcom.

Innan skriftlig rekommendation görs ska kunden kontakta Northcoms Customer Support enligt kontaktuppgifter på Northcoms hemsida.

Om reklamation inte görs på riktigt vis eller om kund undanlåter att reklamera inom ovan nämnda tid, faller kundens rätt att åberopa brister.

Northcoms ansvar för fel och brister är alltid och i varje situation begränsat till att Northcom beslutar om ny leverans ska ske, om felet skall avhjälpas eller att Kunden meddelas om att Northcom förnekar fel eller brist. Kunden får inte vända sig till obehörig för att rätta till felet eller bristen.

Northcom skall under inga omständigheter ansvara för skador som beror på att köparen har underlåtit att uppfylla de förpliktelser som åligger hen.

Northcom garanterar inte att de levererade produkterna fungerar felfritt eller utan avbrott, eller att alla eventuella fel i programvara eller programmering kommer att korrigeras.

11) Mjukvara

Vid varje leverans av mjukvara gäller de för denna mjukvara särskilda licensvillkor. Dessa villkor utgör ett direkt rättsförhållande mellan Kunden och Rättighetsinnehavaren.
Northcom frånsäger sig allt ansvar för fel eller brister i mjukvara och hänvisar Kunden att ta direkta kontakter med upphovsrättsinnehavaren.

12) Produktansvar

Beträffande produktansvar så är Northcom ansvarigt enligt bestämmelserna i produktansvarslagen, som man inte kan friskriva sig ifrån i detta avtal. Northcom frånsäger sig ansvar

för produktskada på någon annan grund. Produktansvaret kan beloppsmässigt inte överstiga täckningen på Northcoms produktansvarsförsäkring.
Kunden är skyldig till att, utan ogrundad försening, skriftligen meddela Northcom, att kunden fått kännedom om:

  • att det inträffat en skada som orsakats av den inköpta produkten
  • att en tredje part påstår, att det inträffat en dylik skada
  • att det föreligger en risk för att det kan inträffa en dylik skada

I den utsträckning Northcom kan ådra sig ansvar gentemot tredje man, är kunden förpliktigad att hålla Northcom skadelöst i samma omfattning, som Northcoms ansvar är begränsat till enligt denna punkt.

13) Ansvarsbegränsning

Northcom är under inga omständigheter (med direkt eller indirekt anknytning till det levererade, dess användning eller Northcoms produkter i övrigt) ansvarig för indirekta skador och följskador såsom:

  • förlust av vinst
  • förlust av goodwill
  • avbrott i verksamheten
  • förvrängning av meddelanden
  • förlust av förväntad besparing
  • eller liknande

Northcom frånsäger sig också allt ansvar för förlust av data eller kostnader i samband med återställande av dessa.

Northcoms ansvar för förlust eller skada är beloppsmässigt begränsat till 25% av det belopp kunden erlagt för den vara eller tjänst (eller brist på densamma) på vilken fordran baseras. Oavsett storleken på ersättningen för tjänsten eller produkten är Northcoms totala ansvar maximerat till SEK 1 000 000.

14) Retur

Varor kan endast returneras till Northcom efter att returen föregåtts dels av ett skriftligt avtal härom, dels att returen sker inom 60 dagar.
Returnerade sändningar måste vara i obrutna och oskadade originalförpackningar, med uppgift om det ursprungliga order- och/eller fakturanumret.
Northcom förbehåller sig rätten, att vid kreditering på en retur, ta ut en returavgift motsvarande 20% på fakturavärdet.

15) Force majeure

Northcom är inte ansvarig inför kunden när följande omständigheter inträffar, efter att avtalet ingåtts, och vilket hindrar eller omöjliggör uppfyllandet av avtalet; krig och mobilisering, uppror och oroligheter, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker och lockouter, varubrist, brister eller förseningar vid leveranser från underleverantörer, brand, bristande transportmöjligheter, valutarestriktioner, import- och exportrestriktioner, dödsfall, sjukdom eller nyckelpersoners avgång, , datorvirus eller andra omständigheter, som Northcom inte direkt kan kontrollera eller styra över. Vid ett sådant tillfälle äger Northcom rätt att skjuta upp leveransen, till dess hindren upphört eller alternativt fritt utan ansvar, kunna häva hela eller delar av avtalet.

16) Tvist

Eventuell tvist mellan Northcom och Kunden skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. I andra hand med tillämpande av svensk rätt vid domstol belägen på leverantörens hemort.

Karlstad 2021-06-30 | Ladda ner dokumentet som PDF här