Laddar ...
Swedish radio supplys leveransvillkorSwedish radio supplys leveransvillkor

Leveransvillkor och betalning

Leverans och leveranstid

Northcom skall till kund leverera de produkter/tjänster som man kommit överens om enligt lagd order, orderbekräftelse eller annt ingånget avtal (fortsättningsvis benämnt "avtalet").

Leverans sker Ex Works Northcom (INCOTEMS 2000), om ej annat avtalats skriftligen i det konkreta fallet. Kan leverans ej ske, står varorna kvar för kundens räkning och kundens risk, på Northcoms lager. Northcom är berättigat till att utkräva lagerhyra, få omkostnader täckta m.m.

Den av Northcom meddelande tidpunkten för leverans är beräknad utifrån bästa förmåga och inte bindande för Northcom, om det inte i avtalet uttryckligen är specificerat att det är fråga om en fast leveranstid för hela leveransen eller delelement av denna. Har det uttryckligen avtalats om en fast leveranstid, är Northcom berättigat till att förlänga denna med upp till 14 arbetsdagar räknat från utgången av den fasta leveranstiden. Om Northcom väsentligen överskrider denna frist är kunden berättigad till att häva köpet, såvida inte Northcom har levererat, inom en av kundens skriftligen fastställd frist på minimum 10 arbetsdagar.

Väljer kunen att häva avtalet, har kunden enkom rätt att få ersättning för utlägg som rör den försenade leveransen, men ingen ersättning rörande annan kapacitet. Kunden kan inte tillämpa sig av andra rättsåtgärder med anledning av den uppstådda förseningen och är således förhindrade från att ställa krav på någon ersättning, inklusive ersättning för direkt förlust, tappade intäkter eller andra indirekta skador.

Om Northcoms försening förorsakas av förhållanden för vilka kunden kan hållas ansvarig, vilket inkluderar t. ex. kundens ändring av konfiguration eller kravspecifikation, kuknden inkommer med nödvändiga tekniska specifikationer eller andra upplysningar, eller utbyte av kundens ansvariga nyckelpersoner, skjuts Northcoms leveranstid upp med det antal dagar som motsvarar kundens försening.

Betalning

Köpesumman förfaller till betalning senast det datum som fakturan uppger som senaste. Om inget annat anförts skriftligen ska betalning ske netto kontant. Om ingen sista betalningsdag är angiven ska betalning ske i samband med leverans. Vid försenad betalning äger Northcom rätt att ta ut dels en förseningsavgift dels en dröjsmålsränta på 10%.

Kunden kan inte undanta någon del av köpeskillingen som kvittning mot krav som härrör från andra rättförhållanden, och kunden kan heller inte hålla tillbaka någon del av köpeskillingen på grund av försening, reklamation eller annat motkrav rörande den aktuella leveransen.

Äganderättsförbehåll

Produkten förblir Northcoms egendom till dess den blivit fullt betald, vilket också inkluderar eventuella ränte-och/eller andra omkostnader.

Betalningssätt

När man handlar hos Northcom erbjuds fakturabetalning efter godkänd kreditupplysning. Kreditupplysning tas alltid på nya kunder.