Laddar ...

Returhantering och reklamation

Reklamation

Kunden förpliktigar sig till att direkt efter mottagandet av leveranser, företa en kontroll av leveransen och undersöka eventuella brister. Om kunden konstaterar en brist, ska kunden senast 10 arbetsdagar efter mottagandet skriftligen reklamera bristen till Northcom.

Innan skriftlig reklamation görs ska kunden kontakta Northcoms Customer Support.

Om reklamation inte görs på riktigt vis eller om kund undanlåter att reklamera inom ovan nämnda tid, faller kundens rätt att åberopa brister. Northcoms ansvar för fel och brister är alltid och i varje situation begränsat till att Northcom beslutar om ny leverans ska ske, om felet skall avhjälpas eller att Kunden meddelas om att Northcom förnekar fel eller brist. Kunden får inte vända sig till obehörig för att rätta till felet eller bristen.

Northcom skall under inga omständigheter ansvara för skador som beror på att köparen har underlåtit att uppfylla de förpliktelser som åligger hen. Northcom garanterar inte att de levererade produkterna fungerar felfritt eller utan avbrott, eller att alla eventuella fel i programvara eller programmering kommer att korrigeras.

Retur och återköp

Varor kan endast returneras till Northcom efter att returen föregåtts dels av ett skriftligt avtal härom, dels att returen sker inom 60 dagar efter mottagen leverans.

Returnerade sändningar måste vara i obrutna och oskadade originalförpackningar, med uppgift om det ursprungliga order- och/eller fakturanumret.

Northcom förbehåller sig rätten, att vid kreditering på en retur, ta ut en returavgift motsvarande 20% på fakturavärdet.