Nyheter

Östgötatrafiken går in i Rakel

Laddar ...
Östgötatrafiken går in i Rakel
Click here to view article online

Östgötatrafiken ägs av Region Östergötland och på uppdrag av Region Östergötland ansvarar man för allt typ av verksamhet som rör trafik, planering, utveckling, upphandling, marknadsföring, försäljning, marknadsföring och kundtjänst. All form av vägtrafik körs idag på upphandlad entreprenad.

125 000 personer åker varje dag med Östgötatrafiken och idag är kollektivtrafikens andel av den motorburna trafiken i Östergötland 23%, i länet har man ett tydligt mål att 2030 skall Östgötatrafikens andel av den motorburna trafiken vara 32%. Cirka 30 miljoner resor gjordes med Östgötatrafiken under 2017 och skall målet ovan nås måste antalet resor öka med omkring 1 miljon per år. Den största tillväxten ser man i Linköping och Norrköping.

Östgötatrafiken befintliga radiosystem var 30 år gammalt. Systemet börjar bli föråldrat samt att produktionen av reservdelar succesivt läggs ner. Med anledningen av ovan har Östgötatrafiken beslutat att avveckla sitt befintliga radiokommunikationssystem och införa Rakel för kommunikation mellan trafikledningscentralen och fordonen.

Efter väldigt lyckade funktions och ljudtester fick vi tilldelningen i september 2017. Väl efter det påbörjades planeringsmöte där val av hårdvara och dess placering (i bussar och spårvagn), tidsplan för installation i bussar, spårvagn, driftledning samt trafikledning bestämdes. Parallellt med detta anordnades också noggranna programmeringsmöten för att kunna tillgodose Östgötatrafiken en produkt med önskad funktionalitet.
Denna planering gjordes rigoröst noggrant, alla möten och det som bestämdes dokumenterades, det skapades tydliga manualer, produkt och installationsdokument i kombination med en rimlig, strukturerad och bra tidslinje för installation av all hårdvara.

Via ett mycket bra samarbete mellan alla inblandade partner fick vi programmerad hårdvara med önskad funktionalitet som också kunde installeras och driftsattas enligt den dokumentation som skapats samt att installationsförfarandet höll den önskade installationstakten. 400 Sepura SRG3900 med kringutrustning har installerats.

Hela projektet avslutades i mars 2020 där kunden fick ett välfungerande kommunikationssystem enligt sina krav och önskemål i kombination med skräddarsydda användarmanualer, installationsdokument för både bussar och spårvagnar samt en tydliga installationsmanualer.
Vi tackar Östgötatrafiken för att bra samarbete och ett trevligt projekt.

2020-07-01